Nawigacja

Zespoły nauczycielskie

Zespół organizacyjny

 

Plan pracy zespołu nauczania początkowego w roku szkolnym 2016/2017

 

 

 

 

Lp.

 

 

Zadania

 

Forma realizacji

 

Termin realizacji

 

Odpowiedzialni

 

1.

 

Ustalenie planu działań na rok szkolny

 

 • Opracowanie zadań na bieżący rok szkolny – przydział odpowiedzialności członkom zespołu.

 • Zatwierdzenie planu pracy zespołu.

 

 

sierpień 2016 r.

 

 

wrzesień 2016 r.

 

zespół nauczania początkowego

 

dyrektor

 

2.

 

Diagnozowanie u progu klasy II i III.

 

 

 • Obserwacja uczniów na zajęciach.

 

 

 • Przeprowadzenie testu diagnozującego uczniów u progu klasy II.

 

 

 

 • Przeprowadzenie testu diagnozującego uczniów u progu klasy II.

 

 

 

 • Przeprowadzenie testu diagnozującego uczniów u progu klasy III.

 

 

do 16 września 2016 r.

 

po 16 września 2016 r.

 

 

 

po 16 września 2016 r.

 

 

 

po 16 września 2016 r.

 

nauczyciele pracujący w klasie I, II i III

edukacja polonistyczna, edukacja matematyczna – R. Jechna

 

 

 

edukacja polonistyczna – Z. Sarnacka

 

 

 

edukacja polonistyczna – M. Wróbel

edukacja matematyczna – M. Wróbel

 

 

3.

 

Prawidłowa i zgodna z podstawą programową realizacja programów nauczania.

 

 

 • Monitorowanie realizacji podstawy programowej ze wszystkich edukacji.

 

cały rok szkolny

 

nauczyciele uczący danej edukacji

 

 

4.

 

Realizacja wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego dyrektora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja wniosków po sprawdzianach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja wniosku pohospitacyjnego

 

 • Rozwijać zainteresowania czytelnicze uczniów;

 

 

 

 

 • Badać tempo i technikę czytania;

 

 

 • Ćwiczyć dokładne czytanie poleceń;

 

 • Więcej czasu poświęcać na omawianie zadań sprawiających trudności;

 

 

 • Doskonalić wyobraźnię geometryczną uczniów;

 

 • Ćwiczyć umiejętności rachunkowe uczniów poprzez wprowadzenie dodatkowych zadań, zwłaszcza złożonych;

 

 • Praca w grupach

 

- zajęcia czytelnicze dla klas II i III;

- akcja „Starszak czyta maluchowi”

 

- konkurs „Pięknie czytamy”

 

- test do badania techniki czytania głośnego dla klas I – VI ( J. Konopnickiego )

 

- obserwacja na hospitacjach;

 

 

- poszczególne zajęcia i zajęcia wspomagające

 

 

 

 

 

- ćwiczenia praktyczne

 

 

 

 

- samodzielne w miarę możliwości rozwiązywanie zadania

 

 

 

 

 

 

- organizować w miarę możliwości pracę w grupach na poszczególnych edukacjach

 

 

cały rok szkolny – raz w tygodniu

cały rok szkolny – raz w tygodniu

 

cały rok szkolny

 

 

raz w miesiącu w klasach II i III

 

 

 

wg harmonogramu

 

 

 

cały rok szkolny – według potrzeb

 

 

 

 

 

przy działach z geometrią w klasie II i III

 

 

raz w tygodniu z zaznaczeniem w zeszycie przedmiotowym lub kartach pracy

 

 

 

 

cały rok szkolny – według potrzeb

 

 

St. Puścian

 

B. Szupiluk

 

 

Z. Sarnacka

M. Wróbel

 

Z. Sarnacka

M. Wróbel

 

 

 

R. Jechna

 

 

 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia

 

 

 

 

 

R. Jechna

M. Wróbel

 

 

 

R. Jechna

M. Wróbel

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele poszczególnych edukacji

 

5.

 

 

Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie edukacji wczesnoszkolnej wyniesionej podczas szkoleń, warsztatów i kursów.

 

 

 • Samodzielne studiowanie literatury pedagogiczno – psychologicznej.

 • Analiza ofert doskonalenia.

 • Indywidualny wybór form doskonalenia.

 • Wymiana wiedzy i doświadczenia z nauczycielami w zespole.

 • Wymiana pomocy naukowych, adresów stron internetowych.

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

 

 

zespół nauczania początkowego

 

6.

 

Przygotowanie uczniów zdolnych do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych.

 

 

 • Obserwacja uczniów na zajęciach.

 • Zachęcanie uczniów do udziału w zajęciach pozalekcyjnych oraz konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych.

 

 

 

cały rok szkolny

według harmonogramu konkursów

 

nauczyciele

odpowiedzialni nauczyciele

 

7.

 

Praca z uczniem mającym problemy w nauce.

 

 

 • Obserwacja uczniów na zajęciach.

 • Wskazanie uczniów mających trudności w nauce.

 • Objęcie pomocą wyżej wymienionych uczniów – udział w zajęciach wspomagających z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej oraz logopedycznej.

 

 

 

według potrzeb

 

zespół nauczania początkowego

 

8.

 

Sprawdzanie efektywności nauczania poprzez bieżącą analizę wyników nauczania i kontrolę poziomu wiedzy i umiejętności uczniów.

 

 

 • Systematyczna, bieżąca ocena osiągnięć uczniów.

 • Przygotowanie sprawdzianów i testów – ocena i poprawa.

 • Przygotowanie uczniów do sprawdzianów półrocznych i końcoworocznych.

 

na bieżąco

 

na bieżąco

 

styczeń 2016 r.

czerwiec 2016 r.

 

nauczyciele uczący w klasie II i III

odpowiedzialni nauczyciele

 

odpowiedzialni nauczyciele

 

 

9.

 

Przeprowadzenie diagnozy uczniów kończących klasę II oraz testu kompetencji dla uczniów klasy III.

 

 

 • Przeprowadzenie całorocznego sprawdzianu w klasie II.

 

 

 • Przeprowadzenie testu kompetencji dla uczniów klasy III.

 

 

czerwiec 2017 r.

 

 

 

czerwiec 2017 r.

 

 

 

 

 

ed. polonistyczna – Z. Sarnacka ed. matematyczna – R. Jechna

ed. polonistyczna

i ed. matematyczna - M. Wróbel

 

 

10.

 

 

Uzgodnienie szkolnego zestawu programów i zestawu podręczników

 

 

 • Wybór programów i podręczników na rok szkolny 2017/2018.

 

 • Zatwierdzenie zestawu programów i podręczników na przyszły rok szkolny.

 

maj 2017 r.

 

 

czerwiec 2017 r.

 

zespół nauczania początkowego

 

zespół nauczania początkowego

 

11.

 

Podsumowanie rocznej pracy zespołu nauczania początkowego w roku szkolnym 2016/2017

 

 

 • Podsumowanie pracy za I półrocze.

 • Podsumowanie pracy za II półrocze.

 

 • Opracowanie wniosków do pracy na kolejny rok szkolny – 2017/2018

 

 

styczeń 2017 r.

czerwiec 2017 r.

 

czerwiec 2017 r.

 

zespół nauczania początkowego

 

zespół nauczania początkowego

 

Plan pracy opracował zespół w składzie:

Beata Szupiluk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - przewodnicząca - …………………………………………..…..

Zofia Sarnacka - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej – członek - ………………………………………..……………...

Renata Jechna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej – członek - ………………………………………..……………...

Małgorzata Wróbel - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej – członek - ………………………………………..…………

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Leśnej Placówki AK "Mrowisko" w Knurowcu
  Szkoła Podstawowa w Knurowcu, ul. Knurowiec 1, 07-221 Brańszczyk
 • 509184972

Galeria zdjęć