Nawigacja

Zajęcia pozalekcyjne

Świetlica

Opiekunowie: M. Wróbel

 

Roczny plan pracy świetlicy szkolnej na rok szkolny 2016/2017

 

I. Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy.

 

1. Organizacja pracy świetlicy. - Zapoznanie z regulaminem świetlicy. - Ustalenie norm obowiązujących na świetlicy. - Integracja zespołu. - Poznanie praw i obowiązków świetliczanina.

 

2. Kształtowanie pozytywnych postaw wychowanków. - Kształtowanie właściwego zachowania się w miejscach publicznych i podczas uroczystości szkolnych. - Wskazywanie na właściwe relacje w rodzinie. - Wyrabianie właściwego stosunku do pracowników szkoły i innych uczniów. - Wartościowanie różnych zjawisk życia społecznego w grupie świetlicowej, klasie, szkole. - Kształtowanie właściwego stosunku do mienia szkolnego oraz własności prywatnej. - Dbanie o estetykę i porządek w klasie i w szkole. - Ukazywanie sposobów kulturalnego zachowania się wobec innych, zachowania się przy stole. - Wyrabianie prawidłowych nawyków w zakresie czynnego wypoczynku. - Dbanie o dobry wizerunek ucznia. - Rozpoznawanie uczuć, emocji i sposobów radzenie sobie w sytuacjach trudnych. - Kształtowanie postawy właściwego porozumiewania się z innymi. - Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.

 

3. Wzmacnianie wychowanka w rozwoju intelektualnym. - Zorganizowanie warunków i zapewnienie stałego czasu na odrabianie zadań i naukę.. - Pomoc w odrabianiu lekcji. - Dbałość o poprawność wypowiedzi w mowie potocznej, ćwiczenia w poprawnym czytaniu i mówieniu. - Wyrabianie umiejętności spostrzegania i wyciągania wniosków. - Rozwijanie kreatywności, poznawanie różnych technik uczenia się. - Organizowanie zabaw i gier dostosowanych do wieku dzieci. - Stosowanie w czasie zajęć zagadek, krzyżówek, rebusów oraz innych form edukacyjnych utrwalających wiadomości i rozwijających logiczne myślenie.

 

4. Budzenie i rozwijanie zainteresowań wychowanków poprzez organizację różnych form zajęć: - plastycznych – poznawanie nowych i doskonalenie wcześniej poznanych technik plastycznych, organizowanie wystaw prac dzieci, wspólne dekorowanie sali, udział w konkursach plastycznych; - czytelniczo-medialnych – udział w imprezach kulturalno-rozrywkowych organizowanych w szkole (zabawy, apele, uroczystości, mikołajki, andrzejki), świadome i odpowiedzialne korzystanie ze środków masowego przekazu, komputera, oglądanie filmów edukacyjnych; - umuzykalniających – prowadzenie zabaw muzyczno-rytmicznych, nauka nowych piosenek i utrwalanie już znanych, słuchanie wybranych utworów muzyki klasycznej i współczesnej, tańce integracyjne; - hobbystycznych; - sportowo – zabawowych.

 

5. Kształtowanie postawy szacunku do kultury, tradycji, obyczajów, wartości narodowych. - Uroczyste obchody rocznic i świąt państwowych. - Poznanie tradycji szkoły i jej patrona. - Organizowanie i udział w imprezach kulturalno-rozrywkowych według kalendarza imprez.

 

6. Edukacja ekologiczna. - Wskazywanie pozytywnych i negatywnych aspektów ingerencji człowieka na środowisko naturalne. - Wyrabianie nawyków segregowania śmieci.

 

7. Edukacja prozdrowotna. - Wdrażanie do aktywności fizycznej jako formy czynnego wypoczynku (organizowanie gier i zabaw ruchowych na świeżym powietrzu i w sali gimnastycznej). - Wyrabianie nawyku dbania o własne zdrowie (higiena osobista, właściwe odżywianie się). - Rozróżnianie czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na zdrowie i rozwój.

 

8. Edukacja czytelnicza i medialna. - Czytanie dla zdobycia wiadomości i zaspokojenia potrzeb poznawczych. - Rozwijanie czytelnictwa przez różne rodzaje działań inspirowanych tekstem.

 

 

II. Plan zajęć.

Zajęcia relaksacyjne. Odrabianie pracy domowej. Gry i zabawy integracyjne. Zajęcia artystyczne (techniczne, plastyczne, muzyczne, teatralne). Czytanie ze zrozumieniem. Zajęcia ruchowe (ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry i zabawy na świeżym powietrzu, w sali gimnastycznej) Konkursy, zagadki, krzyżówki, rebusy. Gry edukacyjne i planszowe. Zajęcia wynikające z planu świetlicy szkolnej. Oglądanie filmów edukacyjnych.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Leśnej Placówki AK "Mrowisko" w Knurowcu
    Szkoła Podstawowa w Knurowcu, ul. Knurowiec 1, 07-221 Brańszczyk
  • 509184972

Galeria zdjęć