Nawigacja

Projekty 2012/13

Dziecięca Akademia Przyszłości

 

     Projekt "Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych" jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na terenie województwa mazowieckiego w latach 2012-2013 jako projekt systemowy i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013:

     Wdrażaniem projektu zajmuje się Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

     Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych       z klas I-VI z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej tych szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, zdefiniowanych w dokumencie pt. "Kompetencje kluczowe           w uczeniu się przez całe życie - europejskie ramy odniesienia", stanowiącym załącznik do Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).

     Istotnymi zamierzeniami projektu jest także przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji, udzielenie dzieciom mającym trudności w nauce niezbędnego wsparcia pedagogiczno-psychologiczne, kształtowanie w nich umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego oraz upowszechnianie idei wychowania przez sport.

     Adresatami projektu są przede wszystkim uczniowie z różnego rodzaju trudnościami, które w przyszłości mogą stać się przeszkodą w pomyślnym kontynuowaniu dalszej edukacji. Uczniowie  pracują w grupach projektowych liczących od 15 do 25 osób, zorganizowanych  w swoich szkołach, pod opieką koordynatora grupy. W naszej szkole grupa projektowa liczy 17 uczniów z klas IV – VI.

     Blok nieodpłatnych zajęć dodatkowych, w których  biorą udział uczniowie zakwalifikowani do projektu, obejmuj pięć modułów w łącznym wymiarze 20 godzin (45 min.) miesięcznie w następującym podziale:

4 godziny -  Zajecia z zakresu ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne) – zajęcia prowadzi Renata Jechna,

Hiszpania.docx - praca Jakuba Brzostka

Barcelona.docx - praca Łukasza Pochmara i Konrada Roguszewskiego

Costa_de_Sol.docx - praca Michała Szerzenia

Zaproszenie_dla_wiosny..docx - praca Dominiki Wójcik

wiosna.docx - praca Mileny Szerzeń

3 godziny -  Zajęcia z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych – zajęcia prowadzą Zofia Sarnacka i Elżbieta Puchalska,

4 godziny  - Zajęcia z języków obcych – zajęcia prowadzi Luiza Kozłowska,

3 godziny- Zajęcia z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego – zajęcia prowadzą Stanisława Puścian i Katarzyna Deluga,

6 godzin - Zajecia sportowo-wychowawcze – zajęcia prowadzą Alina Jusinska i Beata Szupiluk

.

 

     Koordynatorem grupy jest Małgorzata Wróbel.

     Każdy uczeń jest zobowiązany do udziału we wszystkich zajęciach. Naboru dzieci do grup projektowych dokonał dyrektor szkoły zgłoszonej do projektu, z zachowaniem zasad określonych w Regulaminie naboru wniosków do projektu, w tym zasady równości obu płci w dostępie do zajęć.

     Za opracowanie programu dla poszczególnych rodzajów zajęć odpowiada organ prowadzący szkołę, który zgłasza grupę do projektu, oraz nauczyciele realizujący te zajęć, wraz z dyrektorem szkoły. Wybór sposobu prowadzenia zajęć, dobór materiałów edukacyjnych i treści programowych poszczególnych modułów były poprzedzone analizą problemów danej grupy dzieci i dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy.

     Istotną cechą zajęć prowadzonych w ramach projektu jest twórcze, nowatorskie i kreatywne podejście do metod pracy i zagadnień zaplanowanych do realizacji, angażujące uczestników i wychodzące poza schemat zajęć klasowo-lekcyjnych.

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Leśnej Placówki AK "Mrowisko" w Knurowcu
    Szkoła Podstawowa w Knurowcu, ul. Knurowiec 1, 07-221 Brańszczyk
  • 509184972

Galeria zdjęć